Naudinga informacija

Prieš ruošiantis teikti paraišką būtina

 • Įvertinti, ar esate tinkamas pareiškėjas, ar pasirinkote tinkamą partnerį, t. y. ar Jūsų bei partnerio įstaigos atitinka FSA (finansavimo sąlygų apraše) keliamus reikalavimus.
 • Įvertinti, ar gebėsite administruoti projektą – ar turite tinkamą komandą.
 • Įvardyti sprendžiamą problemą.
 • Turėti tikslą ir įvertinti, ar tas tikslas bus pasiektas įgyvendinus projektą.
 • Įvardyti būsimas projekto veiklas, t. y. kokioms veikloms reikalingas finansavimas ir ar tos veiklos atitinka FSA (finasavimo sąlygų apraše) nurodytas remiamas veiklas.
 •  Įvertinti savo finansines galimybes – ar turėsite pakankamai savo lėšų dalyvauti projekte.
 • Įvertinti, ar atitinkate kitus reikalavimus, nurodytus FSA.
 • Susipažinti su pagrindiniais dokumentais.

Pagrindiniai dokumentai su kuriais reikia susipažinti prieš renginat paraišką: 

 • Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės.
 • Molėtų rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m. (Nr.42VS-KU-15-1-06802)
 • Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (FSA) – aprašas, kuriame nustatomos iš ES fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų finansavimo sąlygos ir metodiniai nurodymai projektų vertintojams. FSA numatyta, kokioms veikloms gali būti skiriama finansinė parama, kokie ūkio subjektai gali į ją pretenduoti ir pan.

Strategija

Molėtų  rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.  (aktuali redakcija nuo 2021.04.21)   (atsisiųsti)

Projekto Nr. 42VS-KU-15-1-06802-PR001

Projekto įgyvendinimo vieta: Molėtų rajono savivaldybė, išskyrus Molėtų miestą 

Projekto įgyvendinimo terminas: iki 2023 m. rugpjūčio 31 d

Projekto paramos suma  - 1 636 108,00 Eur. Iš jų:

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros lėšos – 1 390 691,80 Eur (t.y. iki 85 proc.)

Lietuvos valstybės biudžeto  lėšos – 245 416,20 Eur  (t.y. iki 15 proc.)

Skaityti plačiau

Trumpas strategijos pristatymas

Molėtų rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimas 2020 metais ir ateities planai

Molėtų rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimas 2020 metais ir ateities planai
2021.01.21

                       Nors 2020 -uosius metus Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje pažymėjo Covid-19 pandemija ir net du karantinai, metai Molėtų r. vietos veiklos grupei “Keisdamiesi keičiame“ (toliau – Molėtų r. VVG) buvo darbingi ir intensyvūs. Metų pradžioje buvo pasirašytos 2 bendradarbiavimo sutartys. Molėtų r. VVG tapo partneriu Utenos regiono vietos veiklos grupės projekte „Utenos regiono gyventojų socialinės įtraukties didinimas, kuriant ir plėtojant socialinį verslą“ ir tęsė įsipareigojimus teritorinio bendradarbiavimo projekte „ Kartos kartu“ su Joniškio rajono partnerystės, Prienų ir Telšių rajonų vietos veiklos grupėmis. Per 2020 metus jau įvyko 10 šių projektų renginių ir dar laukia visa eilė projektinių veiklų 2021 metais. Taip pat, metų pradžioje įvyko šiek tiek pasikeitimų biure ir prie Molėtų r. VVG administracijos komandos prisijungė nauja administravimo vadovė Dalia Mikelinskienė, pakeitusi išėjusią ilgametę, nuo pat Molėtų r. VVG įsteigimo administravimo vadove dirbusią ir daug kaimo plėtros Molėtų rajone labui nuveikusią Violetą Navickienę. Skaityti plačiau.                   

Įvyko nuotolinis seminaras

Įvyko nuotolinis seminaras
2021.01.12

2021 m. sausio 12 d. įvyko nuotolinis seminaras - konsultacija dėl projektų teikimo pagal 10 kvietimo priemones:
„Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ ir
„Bendradarbiavimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“ .

Pristatytos 10 kveitimo priemonės, finansavimo sąlygos, atsakyta į potencialių pareiškėjų klausimus.

Renginių kalendorius