Projektas "Nuostabus kaimas"

Įgyvendinti projektai

   

  Projekto koordinatorius: RaJuPuSu Leader ry, Suomija

Projekto partneris: Molėtų rajono VVG „Keisdamiesi keičiame“

Bendrasis Projekto tikslas – ugdyti bendradarbiaujančių šalių organizacijų ir bendruomenių narių gebėjimus ir nuostatas taip, kad jie prisidėtų prie darnaus visuomenės vystymosi; ugdyti asmenybes, kurios sugebėtų siekti geresnės gyvenimo kokybės asmeniškai, bendruomenėje ir vietos mastu, kūrybingai panaudotų vietinius gamtinius išteklius ir kultūrinį paveldą, kurtų ateityje savo verslą išsaugodami vietos tradicijas ir kraštovaizdį.

Konkretus Projekto tikslas – suteikti projekto dalyviams (Lietuvos ir Suomijos jaunimui) žinių apie verslumą Lietuvos ir Suomijos kaimo vietovėse, supažindinti su smulkaus verslo įvairove Lietuvos ir Suomijos kaimo vietovėse, skatinti jaunus žmones įvertinti skirtumus tarp dviejų šalių verslo verslų kaimo vietovėse, siekiant geresnės gyvenimo kokybės kaimo vietovėse dabar ir ateityje, ekonomikos, socialinės raidos, aplinkai palankaus verslo vystymo, bei keistis gerąja patirtimi tarp projekto partnerių:

             1. Ekonomikos srityje, skatinti verslumą, keisti vartojimo būdus, tobulinti bendruomenės narių verslumo įgūdžius.

             2. Socialinės raidos srityje, siekti mažinti skurdą, į veiklą įtraukti labiausiai pažeidžiamų socialinių grupių atstovus.

             3. Aplinkos apsaugos srityje: perteikti tradicines, ekologiškas technologijas bei propaguoti ekologiškos produkcijos gamybą.

Tikslui pasiekti buvo numatytos ir įgyvendintos tokios projekto veiklos: informacijos sklaida Molėtų r., jaunų žmonių ir suinteresuotų bendruomeniniu verslu bendruomenių atstovų mokymai, stovyklos ir žygiai, stovyklų metu vykusių diskusijų moderavimas, seminaras –susitikimas su Molėtų rajono vietos valdžios atstovais, susisteminta ir apibendrinta medžiaga, kurios išvados pristatytos baigiamojoje konferencijoje Suomijoje 2014 m., padovanotas suomių dalyviams viešnagės Lietuvoje metu nufilmuotas  videofilmas, išleistas projektą viešinantis lankstinukas.

Informacijos sklaida Molėtų rajone vyko kaimo jaunimo tikslinei grupei nuo18 iki 29 metų ir su 24 kaimo bendruomenėmis iš visų 11 rajono seniūnijų bei  keturiose  kaimo mokyklose.  Kaimo sodyboje „ Antalakaja“ vyko 2 dienų mokymai jaunimo grupei.  Molėtų mieste įvyko numatyti verslumo seminarai  kaimo bendruomenių atstovams. 2013  metų vasarą  vyko 7 dienų tarptautinė stovykla Molėtų rajone Šaukšteliškių kaime ir  numatyti joje sportiniai pažintiniai žygiai pėstute, dviračiais ir baidarėmis.  Stovykloje dalyvavo 36 Molėtų rajono VVG ir Suomijos RaJuPuSu Leader ry  teritorijų atstovai. Jaunimo diskusijas stovykloje moderavo  Aleksandro Stulginskio universiteto dėstytojų komanda. Stovyklos metu parengtas jaunimo ir bendruomeninio verslo situacijos Molėtų rajone pristatymas. Susitikimo metu su Molėtų rajono vietos valdžios atstovais,  tarptautinės stovyklos dalyviai pateikė savo pastebėjimus apie verslo situaciją Molėtų rajono kaimo vietovėse.

2014 metų vasara septyniolikos Molėtų rajono jaunimo ir VVG atstovų grupė išvyko į  stovyklą Suomijoje Rajupusu Leader ry teritorijoje.

Projekto metu apibendrintos tyrimu Molėtų rajono jaunimo ir bendruomeninių organizacijų galimybės imtis verslo ir išskirtos 2 būsimos 2014-2020 metų strategijos kryptys: jaunimo verslumo kaime ir bendruomeninio verslo skatinimas.

Abiejų VVG atstovų vertinimu projektas pasiekė savo tikslus ir buvo vertingas ne tik jauniems jo dalyviams , bet ir pačioms grupėms, siekiančioms pradėtą bendradarbiavimą tęsti, kadangi darbo metodų ir patirties sklaida suteikia galimybę tobulėti, pažinti europinį kaimą iš vidaus ir taip geriau suprasti vieniems kitus.

Projekto įgyvendinimo trukmė: 21 mėn. (2013.05.30 – 2015.02.27)

Skirta paramos suma su PVM – 35425,45 Eurų

Bendra gauta paramos suma su PVM – 32215,93 Eurų

Strategija

Molėtų  rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.  (aktuali redakcija nuo 2021.04.21)   (atsisiųsti)

Projekto Nr. 42VS-KU-15-1-06802-PR001

Projekto įgyvendinimo vieta: Molėtų rajono savivaldybė, išskyrus Molėtų miestą 

Projekto įgyvendinimo terminas: iki 2023 m. rugpjūčio 31 d

Projekto paramos suma  - 1 636 108,00 Eur. Iš jų:

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros lėšos – 1 390 691,80 Eur (t.y. iki 85 proc.)

Lietuvos valstybės biudžeto  lėšos – 245 416,20 Eur  (t.y. iki 15 proc.)

Skaityti plačiau

Trumpas strategijos pristatymas

Molėtų rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimas 2020 metais ir ateities planai

Molėtų rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimas 2020 metais ir ateities planai
2021.01.21

                       Nors 2020 -uosius metus Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje pažymėjo Covid-19 pandemija ir net du karantinai, metai Molėtų r. vietos veiklos grupei “Keisdamiesi keičiame“ (toliau – Molėtų r. VVG) buvo darbingi ir intensyvūs. Metų pradžioje buvo pasirašytos 2 bendradarbiavimo sutartys. Molėtų r. VVG tapo partneriu Utenos regiono vietos veiklos grupės projekte „Utenos regiono gyventojų socialinės įtraukties didinimas, kuriant ir plėtojant socialinį verslą“ ir tęsė įsipareigojimus teritorinio bendradarbiavimo projekte „ Kartos kartu“ su Joniškio rajono partnerystės, Prienų ir Telšių rajonų vietos veiklos grupėmis. Per 2020 metus jau įvyko 10 šių projektų renginių ir dar laukia visa eilė projektinių veiklų 2021 metais. Taip pat, metų pradžioje įvyko šiek tiek pasikeitimų biure ir prie Molėtų r. VVG administracijos komandos prisijungė nauja administravimo vadovė Dalia Mikelinskienė, pakeitusi išėjusią ilgametę, nuo pat Molėtų r. VVG įsteigimo administravimo vadove dirbusią ir daug kaimo plėtros Molėtų rajone labui nuveikusią Violetą Navickienę. Skaityti plačiau.                   

Įvyko nuotolinis seminaras

Įvyko nuotolinis seminaras
2021.01.12

2021 m. sausio 12 d. įvyko nuotolinis seminaras - konsultacija dėl projektų teikimo pagal 10 kvietimo priemones:
„Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ ir
„Bendradarbiavimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“ .

Pristatytos 10 kveitimo priemonės, finansavimo sąlygos, atsakyta į potencialių pareiškėjų klausimus.

Renginių kalendorius