Priemonės

VPS priemonės tikslas: suteikti projektų pareiškėjams ir vykdytojams reikiamą kompetenciją, būtiną įgyvendinti vietos projektus

 Priemonės apibūdinimas

Pagal priemonę vykdomas mokymas ir įgūdžių įgijimas išimtinai siejamas su vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų pasirengimu įgyvendinti vietos plėtros strategiją. Priemonės įgyvendinimas vietos projektų pareiškėjams ir vykdytojams laiduoja galimybę įgyti reikiamų žinių ir gebėjimų bei atrasti naujų kaimo viešojo gyvenimo prasmių, reikalingų telkti kaimo gyventojus.
Priemonės įgyvendinimas grindžiamas veiksmingumo ir novatoriškumo principais - kokybiškų mokymo rezultatų bus siekiama taupiai naudojant turimus išteklius ir sumaniai taikant įvairias mokymo organizavimo formas, įskaitant nuotolinį mokymą ir kitas interneto technologijomis grįsto mokymo formas.
Kartu su vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymu bus vykdoma ir vietos plėtros sprendimų paieška, taip pat inovacijų diegimo bei jaunimo įtraukimo į vietos gyvenimą gerosios praktikos sklaida.
Investicijos nėra tiesiogiai skirtos darbo vietoms kurti.
Planuojamų įgyvendinti projektų skaičius – 5 vnt.
 Pagal priemonę remiamų vietos projektų pobūdis - ne pelno projektai.
 Tinkami paramos gavėjai:
 Teisinis statusas – viešieji pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, registruoti pagal LR Asociacijų, Viešųjų įstaigų, Labdaros ir paramos fondų įstatymus.
Pobūdis – VVG teritorijoje veiklą vykdančios NVO.
Tinkamais paramos gavėjais gali būti tik VVG teritorijoje registruoti ir veiklą vykdantys subjektai.
 Priemonės tikslinė grupė - VVG teritorijos gyventojai - vietos projektų pareiškėjai ir vykdytojai
Tinkamumo sąlygos:
 Projektas turi būti skirtas vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų žinių poreikiui patenkinti;
Projekte numatytas vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas bei įgūdžių įgijimas savo tematika turi atitikti VPS priemonių tikslus ir jiems pasiekti reikalingų žinių poreikius. 
 Didžiausia paramos suma vietos projektui - iki 7 460,60 Eur
 Paramos lyginamoji dalis - ne daugiau kaip 100 proc.

Apklausa

Kaip vertinate socialinio verslo kūrimo galimybę bendruomenėje?

Balsuoti Visos apklausos

Strategija

Molėtų  rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.  (aktuali redakcija nuo 2019.12.17)   (atsisiųsti)

Projekto Nr. 42VS-KU-15-1-06802-PR001

Projekto įgyvendinimo vieta: Molėtų rajono savivaldybė, išskyrus Molėtų miestą 

Projekto įgyvendinimo terminas: iki 2023 m. rugpjūčio 31 d

Projekto paramos suma  - 1 636 108,00 Eur. Iš jų:

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros lėšos – 1 390 691,80 Eur (t.y. iki 85 proc.)

Lietuvos valstybės biudžeto  lėšos – 245 416,20 Eur  (t.y. iki 15 proc.)

Skaityti plačiau

Trumpas strategijos pristatymas

Patvirtintas dar vienas kvietimo Nr. 7 vietos projektas

Patvirtintas dar vienas kvietimo Nr. 7 vietos projektas

2020 m. liepos 9 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu Nr.BR1-242 patvirtintas Kvietimo Nr.7 Ištvermės sporto šakų ir turizmo mėgėjų klubas „OK Klajūnas“ pateiktas projektas "Stacionarios orientavimosi trasos – vaikų ir jaunimo aktyvaus sporto ir laisvalaikio erdvė" Nr. MOLĖ-LEADER-6B-J-7-1-2020.  Projektas pateiktas pagal priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“. Skiriama iki 15 772,00 dydžio parama su 80 proc. parmos intensyvumu, iš jos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai  lėšos sudaro iki 13 406,20 Eur, t.y. 85 proc. paramos sumos, ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos sudaro iki 2 365,80 Eur, t.y. 15 proc. paramos sumos. 

Patvirtintas kvietimo Nr. 7 projektas

Patvirtintas kvietimo Nr. 7 projektas

2020 m. birželio 9 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu Nr.BR1-176 patvirtintas Kvietimo Nr.7 VšĮ "Teatriuko" pateiktas projektas "DRĄSIŲ KALVĖS stovykla" Nr. MOLĖ-LEADER-6B-JSV-7-2-2020.  Projektas pateiktas pagal priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“. Skiriama iki 18 627,00 dydžio parama su 95 proc. parmos intensyvumu, iš jos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai  lėšos sudaro iki 15 832,95 Eur, t.y. 85 proc. paramos sumos, ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos sudaro iki 2 794,05 Eur, t.y. 15 proc. paramos sumos. 

Renginių kalendorius