Priemonės

VPS priemonės tikslas - aktualizuoti bei tinkamai panaudoti krašto kultūros ir istorijos paveldą regioniniams produktams kurti ir vietos bendruomenei telkti.

Priemonės apibūdinimas

Priemonė įgalins bendruomenines organizacijas ir kitas NVO, veikiančias VVG teritorijoje, kurti regioninius produktus ir tinkamai panaudoti krašto kultūros ir istorijos paveldą krašto patrauklumui, konkurencingumui ir vietos gyventojų gerovei stiprinti.
VVG teritorija yra turistams ir poilsiautojams labai patrauklus kraštas, pasižymintis išskirtiniais gamtos turtais ir istorijos paveldu. Tačiau vietos gamintojai ir paslaugų teikėjai šiuo krašto ypatumu nepakankamai pasinaudoja, nes gamindami ir reklamuodami savo produkcija praktiškai nenaudoja Molėtų krašto prekinio ženklo.
Regioninių produktų (turistams skirtų maršrutų, kulinarinio paveldo produktų, įvairių paslaugų ir pramogų, ar vietos amatininkų produkcijos) sukūrimas ir jų rinkodaros (prekinio ženklo išpopuliarinimas) vykdymas leis geriau panaudoti vietos plėtrai turimą krašto kultūros ir istorijos paveldą, nes krašto patrauklumas suteikia vietos produkcijai bei paslaugoms naują pridėtinę vertę. Savo ruožtu, tai skatins vietos gyventojų ir organizacijų materialinį suinteresuotumą puoselėti savo krašto tapatybę ir į šią veiklą įtraukti jaunimą.  
Priemonės pridėtinę vertę didins aplinkybė, kad projektų įgyvendinimo rezultatais galės pasinaudoti vietos gyventojai ne tik kaip nauju pajamų šaltiniu. Regioninių produktų kūrimas, t.y. nauja vartojimui skirta produkcija ir paslaugos pagerins kaimo vietovėse pasiūlą, kurią galės pasinaudoti tiek turistai, tiek vietos gyventojai.
Priemonę įgyvendinantys projektai  populiarins novatorišką veiklą ir sudarys palankias sąlygas naujovių pagrindu telkti bendruomenę.
Bendruomenės telkimą organizaciniu požiūriu užtikrins   regioninių produktų ženklinimo ir kokybės palaikymo sistemos sukūrimas.
Investicijos nėra tiesiogiai skirtos darbo vietoms kurti.
Planuojamas įgyvendinti projektų skaičius – 17 vnt.
 Pagal priemonę remiamų vietos projektų pobūdis - ne pelno projektai
 Tinkami paramos gavėjai:
Teisinis statusas – viešieji pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, registruoti pagal LR Asociacijų, Viešųjų įstaigų, Labdaros ir paramos fondų įstatymus.
Pobūdis – VVG teritorijoje veiklą vykdančios NVO.
Tinkamais paramos gavėjais gali būti tik VVG teritorijoje registruoti ir veiklą vykdantys subjektai.
 Priemonės tikslinė grupė - VVG teritorijos gyventojai ir  projektus įgyvendinančių organizacijų nariai.
 Tinkamumo sąlygos:
Projekto metu sukuriamas regioninis produktas ir/arba vykdoma regioninių produktų rinkodara.
Projekto metu sukuriant regioninį produktą ir/arba vykdant regioninių produktų rinkodarą panaudojamas krašto kultūros ir istorijos paveldas.
 Didžiausia paramos suma vietos projektui - 4 611,88 Eur

 Paramos lyginamoji dalis:

- ne daugiau kaip 80 proc. 
- ne daugiau kaip 95 proc., jei projektas yra veiklos (vietos veiklos projektu laikomas toks vietos projektas, kurio galutinis  rezultatas pats savaime nėra materialusis turtas. Esmė yra pats projektas, o ne nuolatinė veikla.)

Apklausa

Kaip vertinate socialinio verslo kūrimo galimybę bendruomenėje?

Balsuoti Visos apklausos

Strategija

Molėtų  rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.  (aktuali redakcija nuo 2019.12.17)   (atsisiųsti)

Projekto Nr. 42VS-KU-15-1-06802-PR001

Projekto įgyvendinimo vieta: Molėtų rajono savivaldybė, išskyrus Molėtų miestą 

Projekto įgyvendinimo terminas: iki 2023 m. rugpjūčio 31 d

Projekto paramos suma  - 1 636 108,00 Eur. Iš jų:

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros lėšos – 1 390 691,80 Eur (t.y. iki 85 proc.)

Lietuvos valstybės biudžeto  lėšos – 245 416,20 Eur  (t.y. iki 15 proc.)

Skaityti plačiau

Trumpas strategijos pristatymas

Patvirtintas dar vienas kvietimo Nr. 7 vietos projektas

Patvirtintas dar vienas kvietimo Nr. 7 vietos projektas

2020 m. liepos 9 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu Nr.BR1-242 patvirtintas Kvietimo Nr.7 Ištvermės sporto šakų ir turizmo mėgėjų klubas „OK Klajūnas“ pateiktas projektas "Stacionarios orientavimosi trasos – vaikų ir jaunimo aktyvaus sporto ir laisvalaikio erdvė" Nr. MOLĖ-LEADER-6B-J-7-1-2020.  Projektas pateiktas pagal priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“. Skiriama iki 15 772,00 dydžio parama su 80 proc. parmos intensyvumu, iš jos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai  lėšos sudaro iki 13 406,20 Eur, t.y. 85 proc. paramos sumos, ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos sudaro iki 2 365,80 Eur, t.y. 15 proc. paramos sumos. 

Patvirtintas kvietimo Nr. 7 projektas

Patvirtintas kvietimo Nr. 7 projektas

2020 m. birželio 9 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu Nr.BR1-176 patvirtintas Kvietimo Nr.7 VšĮ "Teatriuko" pateiktas projektas "DRĄSIŲ KALVĖS stovykla" Nr. MOLĖ-LEADER-6B-JSV-7-2-2020.  Projektas pateiktas pagal priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“. Skiriama iki 18 627,00 dydžio parama su 95 proc. parmos intensyvumu, iš jos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai  lėšos sudaro iki 15 832,95 Eur, t.y. 85 proc. paramos sumos, ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos sudaro iki 2 794,05 Eur, t.y. 15 proc. paramos sumos. 

Renginių kalendorius