Priemonės

VPS priemonės tikslas - paskatinti ūkininkus ir verslininkus ieškoti naujų vietos ūkio verslo nišų ir atskleisti verslo plėtros naujas galimybes geriau panaudojant vietos išteklius.

 Priemonės apibūdinimas

Parama bus teikiama vietos ūkininkams ir verslininkams, kurie geriau panaudos vietos išteklius verslui ir kitais būdais formuos perspektyvias vietos verslo nišas. Remiami VVG teritorijos mastu inovaciją (išbandomas naujas verslo modelis, kuriamos naujos bendradarbiavimo formos, užmezgami nauji socialiniai ryšiai, teikiamos naujos socialinės paslaugos) įgyvendinantys projektai, kurie didina vietos produkcijos pridėtinę vertę ir demonstruoja kaimo gyventojams turizmo ir kitų vietos išteklių vertingumą. Priemonės įgyvendinimas skatins produkcijos iš vietos žaliavų gaminimą, taip pat naujų paslaugų vietos gyventojams ir turistams sukūrimą geriau panaudojant turimus pastatus, gamtą ir jos gėrybes, kultūros bei istorijos paveldą, taip pat kitus vietos plėtrai menkai panaudotus išteklius, o rinkodaroje akcentuojant VVG teritorijos patrauklumą.
Novatoriškas priemonės pobūdis skatins ūkininkus, verslininkus ir visą bendruomenę iš naujo įvertinti turimus vietos plėtros išteklius bei įsitikinti šių išteklių panaudojimo naujomis galimybėmis.
Priemonę įgyvendinantys projektai skirti didinti vietos ūkio ekonominį ir socialinį efektyvumą, stiprinti krašto konkurencingumą ir sudaryti palankias sąlygas nedarbui mažinti bei spręsti kitas vietos plėtros gyvybingumo palaikymo problemas.
Investicijos skirtos darbo vietoms kurti. Vienos darbo vietos kaina (maksimali) - 31955,57 Eur
Planuojamų sukurti darbo vietų skaičius – 7 vnt.
Planuojamų įgyvendinti projektų skaičius – 4 vnt.
Pagal priemonę remiamų vietos projektų pobūdis - pelno projektai
Tinkami paramos gavėjai:
Teisinis statusas – privatūs juridiniai asmenys. Pobūdis –  labai mažos ir mažos įmonės.
Teisinis statusas – fiziniai asmenys. Pobūdis – ūkininkai ir dirbantys su individualios veiklos pažyma.
Tinkamais paramos gavėjais gali būti tik VVG teritorijoje registruoti ir veiklą vykdantys subjektai.
Tinkamumo sąlygos:
Parengtas verslo planas, kuriame pagrįstas inovacijos VVG teritorijos mastu įgyvendinimas.
Įgyvendinant projektą sukuriamos darbo vietos.
Didžiausia paramos suma vietos projektui  - iki 55 922,25 Eur.
Paramos lyginamoji dalis:
Ne daugiau kaip 70 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projektas yra privataus verslo pobūdžio (po jo įgyvendinimo projekte įsipareigojama gauti grynųjų pajamų) ir jį teikia privatus juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantys labai mažai įmonei keliamus reikalavimus.
Ne  daugiau kaip 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projektas yra privataus verslo pobūdžio (po jo įgyvendinimo projekte įsipareigojama gauti grynųjų pajamų) ir jį teikia privatus juridinis arba fizinis asmuo, išskyrus asmenis, atitinkančius labai mažai įmonei keliamus reikalavimus.

 

Apklausa

Kaip vertinate socialinio verslo kūrimo galimybę bendruomenėje?

Balsuoti Visos apklausos

Strategija

Molėtų  rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.  (aktuali redakcija nuo 2019.12.17)   (atsisiųsti)

Projekto Nr. 42VS-KU-15-1-06802-PR001

Projekto įgyvendinimo vieta: Molėtų rajono savivaldybė, išskyrus Molėtų miestą 

Projekto įgyvendinimo terminas: iki 2023 m. rugpjūčio 31 d

Projekto paramos suma  - 1 636 108,00 Eur. Iš jų:

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros lėšos – 1 390 691,80 Eur (t.y. iki 85 proc.)

Lietuvos valstybės biudžeto  lėšos – 245 416,20 Eur  (t.y. iki 15 proc.)

Skaityti plačiau

Trumpas strategijos pristatymas

Patvirtintas dar vienas kvietimo Nr. 7 vietos projektas

Patvirtintas dar vienas kvietimo Nr. 7 vietos projektas

2020 m. liepos 9 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu Nr.BR1-242 patvirtintas Kvietimo Nr.7 Ištvermės sporto šakų ir turizmo mėgėjų klubas „OK Klajūnas“ pateiktas projektas "Stacionarios orientavimosi trasos – vaikų ir jaunimo aktyvaus sporto ir laisvalaikio erdvė" Nr. MOLĖ-LEADER-6B-J-7-1-2020.  Projektas pateiktas pagal priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“. Skiriama iki 15 772,00 dydžio parama su 80 proc. parmos intensyvumu, iš jos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai  lėšos sudaro iki 13 406,20 Eur, t.y. 85 proc. paramos sumos, ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos sudaro iki 2 365,80 Eur, t.y. 15 proc. paramos sumos. 

Patvirtintas kvietimo Nr. 7 projektas

Patvirtintas kvietimo Nr. 7 projektas

2020 m. birželio 9 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu Nr.BR1-176 patvirtintas Kvietimo Nr.7 VšĮ "Teatriuko" pateiktas projektas "DRĄSIŲ KALVĖS stovykla" Nr. MOLĖ-LEADER-6B-JSV-7-2-2020.  Projektas pateiktas pagal priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“. Skiriama iki 18 627,00 dydžio parama su 95 proc. parmos intensyvumu, iš jos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai  lėšos sudaro iki 15 832,95 Eur, t.y. 85 proc. paramos sumos, ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos sudaro iki 2 794,05 Eur, t.y. 15 proc. paramos sumos. 

Renginių kalendorius