Priemonės

VPS priemonės tikslas - telkti kaimo gyventojus ir juos atstovaujančias NVO į tematinius bendradarbiavimo tinklus, skatinti savanorišką veiklą ir ją nukreipti socialinės integracijos linkme.

 Priemonės apibūdinimas

Priemonės įgyvendinimo investicijos skirtos pilietinei visuomenei stiprinti telkiant kaimo gyventojus ir juos atstovaujančias NVO į tematinius bendradarbiavimo tinklus ir organizuojant kaime savanorišką veiklą.
Priemonės įgyvendinimas prisidės prie kaimo viešojo gyvenimo atnaujinimo ir patrauklumo didinimo, vietos gyventojams naudingų viešųjų veiklų įgyvendinimo ir jaunimo užimtumo gerinimo.
Priemonę įgyvendinantys projektai ugdys kaimo bendruomeninių organizacijų ir kitų NVO žmogiškuosius ir institucinius gebėjimus veikti kartu ir praktiškai įgyvendinti savanoriškos veiklos potencialą.
Kuriant tematinius bendradarbiavimo tinklus pirmenybė bus teikiama saugiai kaimynystei užtikrinti, įskaitant priešgaisrinės saugos geresnį organizavimą, taip pat sveikai gyvensenai ir sportui populiarinti, jaunimo užimtumui gerinti bei kitoms vietos bendruomeninio gyvenimo formoms atnaujinti šiam tikslui panaudojant ir šiuolaikiškas interneto technologijas.
Priemonės vykdymas sumažins kaimo lyderių administracinę naštą, taip pat kooperuotai vykdoma veikla leis lengviau pasiekti projektams įgyvendinti reikiamą žmogiškųjų išteklių kritinę masę, užtikrins kokybiškesnį projektų įgyvendinimą bei leis projektinę veiklą kaime lengviau nukreipti socialinės sanglaudos uždaviniams spręsti.
Investicijos nėra skirtos tiesiogiai darbo vietoms kurti.
Planuojamas įgyvendinti projektų skaičius – 3 vnt.
 Pagal priemonę remiamų vietos projektų pobūdis - ne pelno projektai
Tinkami paramos gavėjai :
 Teisinis statusas – viešieji pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, registruoti pagal LR Asociacijų, Viešųjų įstaigų, Labdaros ir paramos fondų įstatymus.
Pobūdis – VVG teritorijoje veiklą vykdančios NVO.
Tinkamais paramos gavėjais gali būti tik VVG teritorijoje registruoti ir veiklą vykdantys subjektai
Priemonės tikslinė grupė - VVG teritorijos gyventojai ir projekto vykdytojai
 Tinkamumo sąlygos:
Vietos projekte numatyta kelių įstaigų ar organizacijų bendra veikla.
Projektas turi būti įgyvendintas mažiausiai 2 (dviejų) seniūnijų teritorijoje.
Didžiausia paramos suma vietos projektui  - iki 27 966,33 Eur.
 Paramos lyginamoji dalis:
- ne daugiau kaip 80 proc. 
- ne daugiau kaip 95 proc., jei projektas yra veiklos (vietos veiklos projektu laikomas toks vietos projektas, kurio galutinis  rezultatas pats savaime nėra materialusis turtas. Esmė yra pats projektas, o ne nuolatinė veikla.)

Apklausa

Kaip vertinate socialinio verslo kūrimo galimybę bendruomenėje?

Balsuoti Visos apklausos

Strategija

Molėtų  rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.  (aktuali redakcija nuo 2019.12.17)   (atsisiųsti)

Projekto Nr. 42VS-KU-15-1-06802-PR001

Projekto įgyvendinimo vieta: Molėtų rajono savivaldybė, išskyrus Molėtų miestą 

Projekto įgyvendinimo terminas: iki 2023 m. rugpjūčio 31 d

Projekto paramos suma  - 1 636 108,00 Eur. Iš jų:

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros lėšos – 1 390 691,80 Eur (t.y. iki 85 proc.)

Lietuvos valstybės biudžeto  lėšos – 245 416,20 Eur  (t.y. iki 15 proc.)

Skaityti plačiau

Trumpas strategijos pristatymas

Patvirtintas dar vienas kvietimo Nr. 7 vietos projektas

Patvirtintas dar vienas kvietimo Nr. 7 vietos projektas

2020 m. liepos 9 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu Nr.BR1-242 patvirtintas Kvietimo Nr.7 Ištvermės sporto šakų ir turizmo mėgėjų klubas „OK Klajūnas“ pateiktas projektas "Stacionarios orientavimosi trasos – vaikų ir jaunimo aktyvaus sporto ir laisvalaikio erdvė" Nr. MOLĖ-LEADER-6B-J-7-1-2020.  Projektas pateiktas pagal priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“. Skiriama iki 15 772,00 dydžio parama su 80 proc. parmos intensyvumu, iš jos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai  lėšos sudaro iki 13 406,20 Eur, t.y. 85 proc. paramos sumos, ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos sudaro iki 2 365,80 Eur, t.y. 15 proc. paramos sumos. 

Patvirtintas kvietimo Nr. 7 projektas

Patvirtintas kvietimo Nr. 7 projektas

2020 m. birželio 9 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu Nr.BR1-176 patvirtintas Kvietimo Nr.7 VšĮ "Teatriuko" pateiktas projektas "DRĄSIŲ KALVĖS stovykla" Nr. MOLĖ-LEADER-6B-JSV-7-2-2020.  Projektas pateiktas pagal priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“. Skiriama iki 18 627,00 dydžio parama su 95 proc. parmos intensyvumu, iš jos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai  lėšos sudaro iki 15 832,95 Eur, t.y. 85 proc. paramos sumos, ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos sudaro iki 2 794,05 Eur, t.y. 15 proc. paramos sumos. 

Renginių kalendorius