Naudinga informacija

Tinkamumo sąlygos pareiškėjui:
 • atitikti kvietime nurodytą tinkamą paramos gavėją pagal konkečią VPS priemonę;
 • neturėti nė vieno nepabaigto įgyvendinti vietos projekto arba būti įgyvendinančiam leidžiamą projektų kiekį KPP lygmeniu tuo pat metu (netaikoma savivaldybių administracijoms ir kitoms biudžetinėms įstaigoms). Tuo pat metu KPP lygmeniu leidžiama įgyvendinti ne daugiau kaip (nurodomos alternatyvos):
  •  vieną projektą, susijusį su investicijomis į infrastruktūrą, verslą ir vieną projektą, susijusį su investicijomis į žmogiškąjį kapitalą (pvz., mokymų, kultūros renginių, stovyklų organizavimo);
  • du projektus, susijusius su investicijomis į žmogiškąjį kapitalą;
 • būti:
  •  registruotu VPS vykdytojos, kuriai teikiama vietos projekto paraiška, teritorijoje arba rajono savivaldybės, kurioje veikia VPS vykdytoja, atstovaujamoje teritorijoje ir vykdyti veiklą VPS vykdytojos teritorijoje (taikoma NVO);
  • registruotu VPS vykdytojos, kuriai teikiama vietos projekto paraiška, teritorijoje (taikoma juridiniams asmenims, išskyrus NVO, savivaldybių administracijas, jų įstaigas ar įmones, teikiančias viešąsias paslaugas, ir kitas biudžetines įstaigas);
  • vykdyti veiklą VVG teritorijoje (taikoma savivaldybių administracijoms, jų įstaigoms ar įmonėms, teikiančioms viešąsias paslaugas, ir kitoms biudžetinėms įstaigoms);
  • deklaravusiu nuolatinę gyvenamąją vietą VPS vykdytojos, kuriai teikiama vietos projekto paraiška, teritorijoje (taikoma fiziniams asmenims, išskyrus ūkininkus);
  • deklaravusiu nuolatinę gyvenamąją vietą ir įregistravusiu žemės ūkio valdą ir ūkį VPS vykdytojos, kuriai teikiama vietos projekto paraiška, teritorijoje (taikoma ūkininkams).
 •  būti neskolingu Valstybinei mokesčių inspekcijai ir Valstybiniam socialinio draudimo fondui

 •  tvarkyti buhalterinę apskaitą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

 •  per paskutinius vienerius metus nebūti padariusiam pažeidimo, susijusio su EŽŪFKP ir EJRŽF paramos, skirtos 2007–2013 metų ir 2014–2020 metų finansavimo laikotarpiams, panaudojimu ar siekiu panaudoti, apie kurį teisės aktų nustatyta tvarka buvo pranešta Europos Komisijai;
 •  būti ne jaunesniu negu 18 metų (taikoma, kai VPS numatytas tinkamas paramos gavėjas – fizinis asmuo);

 • neturėti finansinių sunkumų, t. y. neturėti iškeltos bylos dėl bankroto, nebūti likviduojamu;

 • veikti sąžiningai;

 Tinkamumo sąlygos  vietos projekto partneriui:
 
 •  būti neskolingu Valstybinei mokesčių inspekcijai ir Valstybiniam socialinio draudimo fondui;

 •  per paskutinius vienerius metus nebūti padariusiam pažeidimo, susijusio su EŽŪFKP ir EJRŽF paramos, skirtos 2007–2013 metų ir 2014–2020 metų finansavimo laikotarpiams, panaudojimu ar siekiu panaudoti, apie kurį teisės aktų nustatyta tvarka buvo pranešta Europos Komisijai;

 •  būti ne jaunesniu negu 18 metų (taikoma, kai VPS numatytas tinkamas paramos gavėjas – fizinis asmuo);

 • neturėti finansinių sunkumų, t. y. neturėti iškeltos bylos dėl bankroto, nebūti likviduojamu;

 • veikti sąžiningai;

pateikti jungtinės veiklos sutartį.

Pareiškėjas turi atitikti VPS nurodytą tinkamą paramos gavėją, pagal priemonę LEADER-19.2-SAVA-7:

 1. Teisinis statusas-viešieji pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, registruoti pagal LR Asociacijų, Viešųjų įstaigų, Labdaros ir paramos fondų įstatymus.

2. Pobūdis-VVG teritorijoje veiklą vykdančios NVO.

3. Tinkamais paramos gavėjais gali būti tik VVG teritorijoje registruoti ir veiklą vykdantys subjektai.

 Pareiškėjas turi atitikti VPS nurodytą tinkamą paramos gavėją, pagal priemonę LEADER-19.2-SAVA-10:

 1. Teisinis statusas – viešieji pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, registruoti pagal LR Asociacijų, Viešųjų įstaigų, Labdaros ir paramos fondų įstatymus.

2. Pobūdis – VVG teritorijoje veiklą vykdančios NVO.

3. Tinkamais paramos gavėjais gali būti tik Molėtų rajono VVG teritorijoje registruoti ir veiklą vykdantys subjektai.

Pareiškėjas turi atitikti VPS nurodytą tinkamą paramos gavėją, pagal priemonę LEADER-19.2-SAVA-5:

1. Teisinis statusas – viešieji pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, registruoti pagal LR Asociacijų, Viešųjų įstaigų, Labdaros ir paramos fondų įstatymus.

2. Pobūdis – VVG teritorijoje veiklą vykdančios NVO, kai jų įgyvendinamas projektas atitinka Socialinio verslo koncepciją.

3. Tinkamais paramos gavėjais gali būti tik Molėtų rajono VVG teritorijoje registruoti ir veiklą vykdantys subjektai.

Tinkami socialinio verslo paraiškų teikėjai:

1. VšĮ, įsteigtos ir veikiančios pagal Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą, kurių veikla atitinka NVO apibrėžtį;

2. asociacijos, įsteigtos ir veikiančios pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą, kurių veikla atitinka NVO apibrėžtį;

3. paramos fondai, įsteigti ir veikiantys pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą.

NVO apibrėžimas: nevyriausybinė organizacija – nuo valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų nepriklausomas savanoriškumo pagrindais visuomenės ar jos grupės naudai veikiantis viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas nėra politinės valdžios siekimas arba vien tik religijos tikslų įgyvendinimas. Valstybė ar savivaldybė, juridinis asmuo, kurio visuotiniame dalyvių susirinkime valstybė ar savivaldybė turi daugiau kaip 1/3 balsų, negali turėti daugiau kaip 1/3 balsų nevyriausybinės organizacijos visuotiniame dalyvių susirinkime
Valstybinės mokesčių inspekcijos išaiškinimas apie ne pelno subjektus. Pagal kokius kriterijus juridiniai asmenys priskiriami pelno nesiekiančioms organizacijomis?

     1. Pagal Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (toliau - PMĮ) 2 str. 5 dalį pelno nesiekiančios organizacijos – vienetai, kurie atitinka            tokius du kriterijus: 

    - jų veiklos tikslas neturi būti pelno siekimas, t. y. jų veiklos tikslas yra jų įstatuose numatytų tikslų įgyvendinimas, ir

    - jų pelnas pagal jų veiklą reglamentuojančius teisės aktus negali būti skirstomas steigėjams ir (arba) veiklos dalyviams.

Pelno nesiekiančių organizacijų steigimą, veiklą ir likvidavimą reguliuojančiuose įstatymuose numatyta, kad pelno nesiekiantys vienetai be viešąjį interesą tenkinančios veiklos turi teisę vykdyti ir komercinę veiklą bei gauti tokios veiklos pajamas. Jeigu vienetas nevykdo viešąjį interesą tenkinančios veiklos (vykdo tik pelno siekiančią veiklą, pavyzdžiui, teikia tarpininkavimo arba kitas su viešojo intereso teikimu nesusijusias paslaugas, vykdo prekybą) arba viešąjį interesą tenkinanti veikla sudaro nereikšmingą veiklos dalį, laikoma, kad vienetas neatitinka pelno nesiekiančio vieneto kriterijų.

Pavyzdžiai:

1. Viešoji įstaiga „Jūrų klubas“ vykdo edukacinę veiklą: organizuoja teorinius kursus, pažintinius sportinius plaukiojimus, išduoda tarptautinio pavyzdžio jachtų vadų kvalifikacinius dokumentus egzaminus išlaikiusiems asmenims. Už egzaminų organizavimą ir dokumentų išdavimą apmoka kursų lankytojai. Kadangi viešoji įstaiga pajamas uždirba iš veiklos, kuri neatsiejamai susijusi su jos įstatuose numatytų visuomenei naudingų tikslų įgyvendinimu, o gautos pajamos panaudojamos tokiai veiklai finansuoti, viešoji įstaiga atitinka pelno nesiekiančio vieneto kriterijams.

2. Verslo įmones vienijančios asociacijos veikla - tarpininkavimo tarp užsienio kompanijų ir asociacijos narių paslaugos, įsigyjant filmus ir programų licencijas. Už suteiktas paslaugas asociacija gauna užmokestį. Atsižvelgiant į tai, jog asociacija vykdo tik pelno siekiančią tarpininkavimo veiklą, laikoma, kad asociacija neatitinka pelno nesiekiančio vieneto kriterijams, todėl asociacija pelno mokesčiu apmokestinama kaip pelno siekiantis vienetas, t. y. jai netaikomos PMĮ 5 str. 4 dalies nuostatos. 

3. Viešosios įstaigos „Tarptautinė mokykla“ (toliau – Mokykla) pagrindiniai veiklos tikslai yra organizuoti ikimokyklinį ugdymą, teikti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Vykdydama savo veiklą, Mokykla ima mokestį už mokslą, kurio dydį nustato Mokyklos valdymo organai. Už papildomas neformaliojo švietimo ir vaikų lavinimo bei poilsio programas imamas papildomas užmokestis. Mokykla taip pat teikia kitas su jos pagrindine veikla susijusias paslaugas, pvz., mokinių atvežimo iš gyvenamosios vietos į Mokyklą ir nuvežimo po pamokų namo paslaugas, už kurias atitinkamai imamas atskiras užmokestis. Be to, Mokykla gauna pajamas už jai nuosavybės teise priklausančių patalpų nuomą. Atsižvelgiant į tai, kad mokyklos pagrindinė veiklos kryptis yra viešąjį interesą tenkinanti veikla, Mokykla atitinka pelno nesiekiančio vieneto kriterijams.

Strategija

Molėtų  rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.  (aktuali redakcija nuo 2021.04.21)   (atsisiųsti)

Projekto Nr. 42VS-KU-15-1-06802-PR001

Projekto įgyvendinimo vieta: Molėtų rajono savivaldybė, išskyrus Molėtų miestą 

Projekto įgyvendinimo terminas: iki 2023 m. rugpjūčio 31 d

Projekto paramos suma  - 1 636 108,00 Eur. Iš jų:

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros lėšos – 1 390 691,80 Eur (t.y. iki 85 proc.)

Lietuvos valstybės biudžeto  lėšos – 245 416,20 Eur  (t.y. iki 15 proc.)

Skaityti plačiau

Trumpas strategijos pristatymas

Molėtų rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimas 2020 metais ir ateities planai

Molėtų rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimas 2020 metais ir ateities planai
2021.01.21

                       Nors 2020 -uosius metus Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje pažymėjo Covid-19 pandemija ir net du karantinai, metai Molėtų r. vietos veiklos grupei “Keisdamiesi keičiame“ (toliau – Molėtų r. VVG) buvo darbingi ir intensyvūs. Metų pradžioje buvo pasirašytos 2 bendradarbiavimo sutartys. Molėtų r. VVG tapo partneriu Utenos regiono vietos veiklos grupės projekte „Utenos regiono gyventojų socialinės įtraukties didinimas, kuriant ir plėtojant socialinį verslą“ ir tęsė įsipareigojimus teritorinio bendradarbiavimo projekte „ Kartos kartu“ su Joniškio rajono partnerystės, Prienų ir Telšių rajonų vietos veiklos grupėmis. Per 2020 metus jau įvyko 10 šių projektų renginių ir dar laukia visa eilė projektinių veiklų 2021 metais. Taip pat, metų pradžioje įvyko šiek tiek pasikeitimų biure ir prie Molėtų r. VVG administracijos komandos prisijungė nauja administravimo vadovė Dalia Mikelinskienė, pakeitusi išėjusią ilgametę, nuo pat Molėtų r. VVG įsteigimo administravimo vadove dirbusią ir daug kaimo plėtros Molėtų rajone labui nuveikusią Violetą Navickienę. Skaityti plačiau.                   

Įvyko nuotolinis seminaras

Įvyko nuotolinis seminaras
2021.01.12

2021 m. sausio 12 d. įvyko nuotolinis seminaras - konsultacija dėl projektų teikimo pagal 10 kvietimo priemones:
„Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ ir
„Bendradarbiavimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“ .

Pristatytos 10 kveitimo priemonės, finansavimo sąlygos, atsakyta į potencialių pareiškėjų klausimus.

Renginių kalendorius