Projektas "Bendrystės jėga"Projektas "Bendrystės jėga"Projektas "Vilna sušildys ir aprengs"Projektas "Vilna sušildys ir aprengs"Projektas "Vilna sušildys ir aprengs"

Įgyvendinami vietos projektai

2. Projektas "Vaikų ir jaunimo neformalaus švietimo ugdymas mažinant socialinę atskirtį Inturkės, Luokesos ir Joniškio seniūnijose" Nr. MOLĖ-LEADER-6B-J-1-5-2018

Pareiškėjas:  Visuomeninė organizacija „Inturkės bendruomenės centras“
 Vietos projekto paraiškos registracijos kodas: MOLĖ-LEADER-6B-J-1-5-2018
Projekto pavadinimas: Vaikų ir jaunimo neformalaus švietimo ugdymas mažinant socialinę atskirtį Inturkės, Luokesos ir Joniškio seniūnijose
VPS prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas: Novatoriškos plėtros skatinimas ir jaunimo vaidmens vietos gyvenime didinimas
VPS priemonė: „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 
Projekto tikslas: Gerinti vaikų ir jaunimo neformalų ugdymą, įtraukiant jaunimą į Inturkės krašto istorinio-kultūrinio paveldo puoselėjimą ir garsinimą.
Projekto uždaviniai: 
1. Vaikams ir jaunimui organizuoti 2 kūrybines vasaros stovyklas.( I-ąją 2019 m. vasarą, II -ąją 2020 m. vasarą).
2. Stovyklų metu teikti vaikams ir jaunimui dienos užimtumo paslaugas: mokyti piešimo, darbelių iš odos, dekupažo, atvirukų gamybos.
3. Pirmoje stovykloje sukurti edukacinę programą pagal legendą apie karalienės Bonos Sforzos dovaną Inturkės kraštui ( Inturkės Mergelės Marijos į dangų ėmimo bažnytėlę).
4. Antroje stovykloje sukurti filmą apie Inturkės krašto 645 metų istoriją.
5. Stovyklų metu organizuoti vaikų ir jaunimo laisvalaikį, kultūrines ir sportines veiklas.
Laukiamas rezultatas. Projekto įgyvendinimo metu bus: suorganizuotos 2 kūrybinės stovyklos vaikams ir jaunimui, atgaivinta legenda ir sukurta edukacinė programa, sukurtas apie Inturkės kraštą filmas, stovyklų dalyviams suorganizuota ekskursija po Lietuvos dvarus. Projekto rezultatai didins kaimo vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumą, skatins jaunimą aktyviau įsitraukti į bendruomeninę veiklą, renginių organizavimą, mažins socialinę atskirtį.
Bendra projekto vertė – 22 329,00  Eur
Paramos suma – 17 863,00  Eur.

Apklausa

Kaip vertinate socialinio verslo kūrimo galimybę bendruomenėje?

Balsuoti Visos apklausos

Strategija

Molėtų  rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.  (aktuali redakcija nuo 2019.01.18)   (atsisiųsti)

Projekto Nr. 42VS-KU-15-1-06802-PR001

Projekto įgyvendinimo vieta: Molėtų rajono savivaldybė, išskyrus Molėtų miestą 

Projekto įgyvendinimo terminas: iki 2023 m. rugpjūčio 31 d

Projekto paramos suma  - 1 636 108,00 Eur. Iš jų:

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros lėšos – 1 390 691,80 Eur (t.y. iki 85 proc.)

Lietuvos valstybės biudžeto  lėšos – 245 416,20 Eur  (t.y. iki 15 proc.)

Skaityti plačiau

Trumpas strategijos pristatymas

Mokymai potencialiems vietos projektų pareiškėjams

Mokymai potencialiems vietos projektų pareiškėjams

2019 m. gruodžio 5 d. vyko  asmens duomenų apsaugos mokymai "Asmens duomenų apsauga nevyriausybinių organizacijų veikloje". Mokymus vedė Lektorė Dijana Šinkūnienė  teisininkė, asmens duomenų apsaugos ekspertė. Jų metu buvo apžvelgta esminiai duomenų apsaugos reformos pokyčiai,  atskaitomybės principas, duomenų tvarkymo reikalavimų įgyvendinimas vykdant projektus, duomenų subjektų teisės, asmens duomenų saugumo pažeidimai ir jų valdymas, poveikio duomenų apsaugai vertinimas. Dalyviai sužinojo apie vidinius dokumentus, kuriuos reikėtų pasirengti norint įgyvendinti Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus vykdant projektus, atliko praktines užduotis. 

Mokymai potencialiems vietos projektų pareiškėjams

Mokymai potencialiems vietos projektų pareiškėjams
2019.11.20

2019 m. lapkričio 19 d. vyko viešųjų pirkimų mokymai "Supaprastinti ir mažos vertės viešieji pirkimai". Mokymus vedė advokatų profesinės bendrijos iLAW vyresnioji teisininkė Justina Ramašauskaitė. Jų metu buvo apžvelgta viešųjų pirkimų reglamentavimas, naujausi pakeitimai,  pirkimų verčių paskaičiavimas ir pirkimo būdo pasirinkimas, supaprastintų ir mažos vertės pirkimų procedūros, techninių specifikacijų rengimo būdai, pirkimo sutar​čių sudarymas ir vykdymo ypatumai. 

      

Renginių kalendorius