Projektas "Bendrystės jėga"Projektas "Bendrystės jėga"Projektas "Vilna sušildys ir aprengs"Projektas "Vilna sušildys ir aprengs"Projektas "Vilna sušildys ir aprengs"

Įgyvendinami vietos projektai

1. Projektas "Pagulbio grūdų įmonės kūrimas" Nr. MOLĖ-LEADER-6A-DJ-1-1-2018

Pareiškėjas:  UAB „Pagulbio grūdai“
 Vietos projekto paraiškos registracijos kodas: MOLĖ-LEADER-6A-DJ-1-1-2018
Projekto pavadinimas: Pagulbio grūdų įmonės kūrimas
VPS prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas: Novatoriškos plėtros skatinimas ir jaunimo vaidmens vietos gyvenime didinimas
VPS priemonė: „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“  Nr. LEADER-19.2-SAVA-8
Projekto tikslas: naujo vietos verslo kūrimas ir plėtra, geriau panaudojant vietos išteklius, sukuriant naujas darbo vietas, taip stabdant nedarbingumą ir migraciją. Kuriamas naujas verslas kaime, įsteigiamos naujas darbo vietos, bus vykdoma produkcijos gamyba iš vietos žaliavų, vietos projektas didins vietos produkcijos pridėtinę vertę ir VVG teritorijos patrauklumą. Tuo pačiu prisidės prie migracijos stabdymo, įtraukiant į darbo rinką jaunus žmones. Skatins vietos ūkininkus auginti įvairesnes kultūras, o jų tinkamai apdorota produkcija bus žymiai kokybiškesnė ir patrauklesnė pirkėjams.
Projekto uždaviniai: 
1. Sukurti novatorišką ir pelningą verslą, įdarbinant žmones.
 Laukiamas rezultatas. Sukurtas naujas novatoriškas verslas Molėtų rajone. Sukurtos ir išlaikytos 2 darbo vietos (etatai) jauniems asmenims (iki 40 m.). Darbuotojams mokamas 12, 5 procentų didesnis nei minimalus šalies darbo užmokestis
Bendra projekto vertė su PVM – 150 110,00 Eur
Paramos suma – 55 922,00 Eur

Apklausa

Kaip vertinate socialinio verslo kūrimo galimybę bendruomenėje?

Balsuoti Visos apklausos

Strategija

Molėtų  rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.  (aktuali redakcija nuo 2019.01.18)   (atsisiųsti)

Projekto Nr. 42VS-KU-15-1-06802-PR001

Projekto įgyvendinimo vieta: Molėtų rajono savivaldybė, išskyrus Molėtų miestą 

Projekto įgyvendinimo terminas: iki 2023 m. rugpjūčio 31 d

Projekto paramos suma  - 1 636 108,00 Eur. Iš jų:

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros lėšos – 1 390 691,80 Eur (t.y. iki 85 proc.)

Lietuvos valstybės biudžeto  lėšos – 245 416,20 Eur  (t.y. iki 15 proc.)

Skaityti plačiau

Trumpas strategijos pristatymas

Mokymai potencialiems vietos projektų pareiškėjams

Mokymai potencialiems vietos projektų pareiškėjams

2019 m. gruodžio 5 d. vyko  asmens duomenų apsaugos mokymai "Asmens duomenų apsauga nevyriausybinių organizacijų veikloje". Mokymus vedė Lektorė Dijana Šinkūnienė  teisininkė, asmens duomenų apsaugos ekspertė. Jų metu buvo apžvelgta esminiai duomenų apsaugos reformos pokyčiai,  atskaitomybės principas, duomenų tvarkymo reikalavimų įgyvendinimas vykdant projektus, duomenų subjektų teisės, asmens duomenų saugumo pažeidimai ir jų valdymas, poveikio duomenų apsaugai vertinimas. Dalyviai sužinojo apie vidinius dokumentus, kuriuos reikėtų pasirengti norint įgyvendinti Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus vykdant projektus, atliko praktines užduotis. 

Mokymai potencialiems vietos projektų pareiškėjams

Mokymai potencialiems vietos projektų pareiškėjams
2019.11.20

2019 m. lapkričio 19 d. vyko viešųjų pirkimų mokymai "Supaprastinti ir mažos vertės viešieji pirkimai". Mokymus vedė advokatų profesinės bendrijos iLAW vyresnioji teisininkė Justina Ramašauskaitė. Jų metu buvo apžvelgta viešųjų pirkimų reglamentavimas, naujausi pakeitimai,  pirkimų verčių paskaičiavimas ir pirkimo būdo pasirinkimas, supaprastintų ir mažos vertės pirkimų procedūros, techninių specifikacijų rengimo būdai, pirkimo sutar​čių sudarymas ir vykdymo ypatumai. 

      

Renginių kalendorius