Naudinga informacija

Galimai neteisėtų sąlygų paramai gauti požymiai

Galimai neteisėtų sąlygų paramai gauti požymiai

Projektų vykdytojai, teikdami paraiškas gauti paramą ir įgyvendindami projektus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemones, turėtų atkreipti dėmesį į požymius dėl galimai neteisėtų sąlygų gauti paramą sukūrimo. Plačiau

Ir pareiškėjai, ir paramos gavėjai turėtų vengti rizikos dėl galimo neteisėtų sąlygų gauti paramą sukūrimo. Siekiant, kad tokios sąlygos būtų vienodai suprantamos, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu yra patvirtinta Galimai neteisėtų sąlygų gauti paramą nustatymo metodika.  
 
Pagrindiniai neteisėtų sąlygų paramą gauti veiksniai
 
Metodikoje apibrėžta, kad galimai neteisėtos sąlygos gauti paramą – fizinių arba juridinių asmenų tarpusavyje ir (arba) su trečiaisiais asmenimis sąmoningai derinamos sąlygos, kuriomis gali būti siekiama įgyti paramos tikslams prieštaraujantį pranašumą. Minėti požymiai gali būti nustatyti vertinant paraišką, mokėjimo prašymą ar metinę ataskaitą, kai vertinami projektų vykdytojo pateikti duomenys ir duomenys, esantys informacinėse sistemose, taip pat papildomai projekto vykdytojo teikiamuose dokumentuose. Vertintojas, turėdamas šią informaciją, išnagrinėja projekto ryšius su kitais projektais ir įvertina, ar projektas neatitinka šių 4 pagrindinių rizikos kriterijų:
- įgyvendinimo vieta (projektus sieja geografinis ryšys);
- numatyta vykdyti arba vykdoma veikla (projektus sieja ekonominis ryšys);
- susiję asmenys, susiję projektai, partnerinės įmonės (projektus sieja teisinis ir (arba) asmeninis ryšys);
- projekto funkcinis nesavarankiškumas (projektus sieja funkcinis ryšys).
 
Įgyvendinimo vieta neturi būti ta pati
 
Taigi projektų vykdytojai, planuodami ir vykdydami projekte numatytas veiklas, turėtų atkreipti dėmesį, ar projekto įgyvendinimo vieta nesutampa su kito vykdomo projekto įgyvendinimo vieta. Laikoma, kad projektas atitinka rizikos kriterijų, jei, pavyzdžiui, du ūkininkai, įgyvendinantys skirtingus projektus, paraiškoje yra nurodę tą pačią projekto įgyvendinimo vietą. Projektai taip pat atitiks šį rizikos kriterijų, jei dviejų projektų paraiškose bus nurodyta ta pati pareiškėjo gyvenamoji vieta, taip pat, jei pasitvirtintų, jog projektų vykdytojai galvijus, pašarus, techniką ir kt. laiko toje pačioje vietoje, pavyzdžiui, toje pačioje fermoje.
 
Skirtinga veikla
 
Dar vienas rizikos kriterijus – šalia įgyvendinamame projekte ar projektuose numatyta vykdyti arba jau yra vykdoma ta pati veikla. Tarkime, dviejų uždarųjų akcinių bendrovių paraiškose nurodyta, jog abu vykdo tą pačią veiklą – granulių gamybą, arba abu nurodo granulių gamybą kaip tą pačią ne žemės ūkio veiklą, į kurią bus investuojama vykdant projektą.
 
Ryšiai, siejantys pareiškėjus
 
Projekto vykdytojas taip pat turėtų įvertinti riziką, ar vertintojui neiškils neaiškumų dėl su projektu susijusių asmenų, susijusių projektų bei partnerinių įmonių, t. y. jei du skirtingi projektai yra vykdomi asmenų, kuriuos sieja giminystės ryšys, pavyzdžiui, vieną projektą įgyvendina tėvas, kitą – sūnus ir pan. Šiam rizikos kriterijui projektai gali būti priskirti, jei projekto vykdytojai dirba toje pačioje darbovietėje ir pan.
 
Projektą geriau vykdyti savarankiškai
 
Dar vienas svarbus dalykas, į kurį pareiškėjas turi atkreipti dėmesį – ar projektas yra savarankiškas ir funkciškai nepriklausomas nuo kito projekto. Projektas atitinka šį rizikos kriterijų, jei pagal skirtingus projektus planuojama vykdyti veikla yra priklausoma nuo kitos, t. y. kai veiklos rezultatui reikia dviejų ar daugiau fizinių ar juridinių asmenų veiklos arba investicijų. Tarkime, ūkininkas naudojasi kito ūkininko patalpomis tam, kad laikytų joje už paramos lėšas įsigytą techniką, arba papildomai naudojasi kitam ūkininkui priklausančia žemės ūkio technika, net jeigu naudojimasis ja įteisintas panaudos sutartyje, kad projekto tikslai būtų visiškai pasiekti.
 
Neteisėtas sąlygas gauti paramą rodo 3 rizikos kriterijai
 
Kiekvienas atvejis, kai nustatoma, kad projektas su kitu ar kitais projektais atitinka tris ir daugiau pagrindinius metodikoje nurodytus rizikos kriterijus, yra nuodugniai analizuojamas ir tiriamas, todėl, prieš nustatant neteisėtai sukurtas sąlygas gauti paramą, visuomet atliekami papildomi kontrolės veiksmai – papildomai prašoma pateikti dokumentus, atliekamos patikros vietoje ir kt. Visais atvejais, kai atliekama papildoma projekto kontrolė, labai svarbu geranoriškai bendradarbiauti su Nacionaline mokėjimo agentūra.
 
Atkreiptinas dėmesys, kad nustačius neteisėtai sukurtas sąlygas gauti paramą taikoma maksimali sankcija – visos paramos neskyrimas arba visos išmokėtos paramos susigrąžinimas. Todėl siekdami išvengti pažeidimų ir su jais susijusių sankcijų, projektų vykdytojai turi laikytis prisiimtų įsipareigojimų, pasirašytų paramos sutarčių nuostatų bei vengti situacijų, kai sutampa keli kriterijai dėl galimai neteisėtų sąlygų gauti paramą sukūrimo.

Apklausa

Kaip vertinate socialinio verslo kūrimo galimybę bendruomenėje?

Balsuoti Visos apklausos

Strategija

Konferencija „Trumposios maisto grandinės ir vietinio maisto sistemos. Iššūkiai pareiškėjams, vietos valdžiai ir verslui“

Konferencija „Trumposios maisto grandinės ir vietinio maisto sistemos. Iššūkiai pareiškėjams, vietos valdžiai ir verslui“

Bet svarbiausia buvo tai, kad konferencijos „Trumposios maisto grandinės ir vietinio maisto sistemos. Iššūkiai pareiškėjams, vietos valdžiai ir verslui“ dalyviai turėjo ką aptarti, kuo pasidžiaugti ir dėl ko pasiginčyti. Konferencijos tikslas: skatinti kaimo gyventojų ekonominį aktyvumą ir geresnį turimų gamybinių pajėgumų panaudojimą, atnaujinti kaimo bendruomenių veiklas, siekiant užtikrinti jaunimo užimtumą ir darbo kultūros palaikymą. Konferencijos metu buvo pasidalinta gerąja praktika Lietuvoje, patirtimi kaimyninėse VVG, bei inovatyvia veikla taikant naujausias IT technologijas ir jų galima nauda. Plačiau skaitykite 

Molėtų  rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.  (aktuali redakcija nuo 2019.01.18)   (atsisiųsti)

Projekto Nr. 42VS-KU-15-1-06802-PR001

Projekto įgyvendinimo vieta: Molėtų rajono savivaldybė, išskyrus Molėtų miestą 

Projekto įgyvendinimo terminas: iki 2023 m. rugpjūčio 31 d

Projekto paramos suma  - 1 636 108,00 Eur. Iš jų:

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros lėšos – 1 390 691,80 Eur (t.y. iki 85 proc.)

Lietuvos valstybės biudžeto  lėšos – 245 416,20 Eur  (t.y. iki 15 proc.)

Skaityti plačiau

Trumpas strategijos pristatymas

Patvirtintas strategijos keitimas

Patvirtintas strategijos keitimas

2019.01.18 gautas raštas, kuriame informuojama, jog Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA), įvertinusi 2019 m. sausio 9 d. raštu Nr. IN-03 „Dėl Molėtų rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategijos 2014-2020 m. keitimo“ pateiktą Vietos plėtros strategijos Nr. 42VS-KU-15-1-06802-PR001 „Molėtų rajono vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.“ (toliau – VPS), įgyvendinamos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „LEADER“, keitimą, vadovaudamasi VPS administravimo taisyklių 82.8.1 ir 82.8.2.1 papunkčiais priėmė sprendimą patvirtinti VPS keitimą.

/          

     

Renginių kalendorius